پکیج تکی - ۲۴۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه متنی اختصاصی

محدوده زمانی مورد نیاز : ۳ روز کاری

تعداد کلمات : ۲۴۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه

یک محتوای ۲۴۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه‌ای از محتوای طولانی می‌چند هست که برای موارد خاص پیشنهاد می‌شود.

این محتوای متنی اختصاصی طولانی بهتر است، هوشمندانه استفاده شود.

اگر این محتوا با برنامه ریزی صحیح مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند کاربر را مدت زمان بیشتری در صفحه شما نگه دارد.

 

 

330,000 تومان