هویت بصری شرکت روژان ایده ویرا

RIWIC.COM

نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۱
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۲
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۳
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۴
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۵
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۶
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۷
نمونه کار روژان ایده ویرا شماره ۸
کارفرما
ریویکو – riwic.com
سال انجام1398
موضوع پروژهطراحی هویت بصری
نوع تولید محتوا
محتوای گرافیکی
پیمانکارمی چند – نیما امینی
امتیاز پروژه

توضیحات پروژه

با توجه به مجموعه فعالیتی که شرکت بین المللی روژان ایده ویرا به اختصار ریویکو انجام می‌دهد، این هویت بصری طراحی شده است.

برای طراحی این هویت بصری از رنگ های مورد نظر مشتری بر اساس فعالیت شرکت استفاده شده است.

نرم افزار های مورد استفاده نیز Adobe Photoshop و Adobe Illustrator و فونت ها نیز فونت های IRAN Yekan در نسخه فارسی و ASAP در نسخه انگلیسی می‌باشد.