سپهر عالم زاده

سپهر عالم زاده

تلاش براي عدم يكنواختي و كسب مهارت هاي مختلف(ورزشي ، علمي ، موسيقي ...) هدفي بوده كه هميشه به آن اعتقاد داشته و دارم و در زندگي سعي كردم مهارت هاي مختلف را كسب كرده و به داشته هايم اضافه كنم . حال اينجا در زمينه تكنولوژي تجارب خودم را با شما به اشتراك ميگذارم.